Professorer avstängda från avdelning vid Naturvetenskapliga fakulteten

- in Nyheter

Texten har uppdaterats

Mobbning, kränkningar och informella maktstrukturer. En arbetsmiljöutredning från en avdelning vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet visar att två framstående professorer, som nu inte får besöka arbetsplatsen utan särskilt tillstånd, har skapat ett “icke-tillåtande klimat med en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö”. Lundagård har pratat med berörda. 

Som Sydsvenskan var först att rapportera om har arbetsmiljön på en avdelning vid Naturvetenskapliga fakulteten varit så dålig att två professorer nu blivit portade. Anonyma källor till Lundagård menar att arbetsmiljön varit påfrestande i över tio års tid, vilket bland annat lett till att flera anställda valt att lämna, bland annat meriterade forskare. Flera källor beskriver en “informell maktstruktur” och pekar ut två framstående professorer som ansvariga. 

Arbetsmiljön har inte bara drabbat de anställda, utan har även påverkat kandidat- och masterstudenter negativt. Flera studenter har varit i direkt beroendesituation till en av de utpekade professorerna. Både anställda och studenter har anmält specifika fall där professorerna har varit involverade till fakultetens HR-avdelning, utan att åtgärder har vidtagits, menar källor. 

“Vi har gett upp tron om att dekanen kommer skydda oss från mobbning på arbetsplatsen och går därför till media som en sista utväg.” skriver en student till Lundagård. 

Lundagård har tagit del av ett brev som skickades av det Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR) till rektor Torbjörn von Schantz den 10 augusti 2020. I brevet kräver kåren en permanent lösning på situationen, och menar att arbetsmiljön går stick i stäv mot universitetets policy om nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. ”The harassment and bullying has been ongoing for over a decade. In the light of this, it is imperative that we see a permanent solution. Not only for the sake of the current PhD students, but also for the sake of the future PhD students.” skriver NDR i sitt brev till rektorn. 

NDR menar att studenter inte vågar träda fram och vittna om arbetssituationen av rädsla för repressalier. De utpekade professorerna har gjort efterforskningar om vilka som har vittnat om arbetsförhållandena, skriver NDR. ”Jag är rädd att förlora mitt jobb”, menar en källa som Lundagård har talat med. 

I brevet hänvisar NDR till en arbetsmiljöutredning som avdelningen låtit en extern konsultfirma utföra under maj 2020. Undersökningen, som Lundagård tagit del av, visade att mer än hälften av de anställda upplever symptom som stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro, samt bristande energi och motivation kopplat till arbetsmiljön. “Nio av tio beskriver att det finns konflikter på avdelningen”, menar konsultbolaget.

Angående de två professorernas ledarskap menar utredningen att “Det beskrivs att i deras positioner används makten på ett hotfullt, hindrande och destruktivt sätt.” 

I sitt svar till NDR skriver rektor Torbjörn von Schantz  att ”Såväl Universitets-, fakultets-, som institutionsledningarna är alla mycket angelägna att de upplevda arbetsmiljöproblemen får en permanent lösning. Jag har fullt förtroende för att berörd dekan och prefekt hanterar situationen på ett rättssäkert och professionellt sätt.”

Lundagård har varit i kontakt med en doktorand vid den berörda avdelningen, som menar att den dåliga arbetsmiljön varit tydlig länge.
– Det har varit tydligt att det informella ledarskapet inte har varit bra för avdelningen. Avdelningen har inte kunnat utvecklas. Inom de senaste tio åren har vi förlorat tre världsledande forskningsgrupper.

Vad säger du om att problemen nu kommer upp till ytan?
– Jag tycker att de tag som prefekten tar nu är jättebra, att de (professorerna, reds. anm) blivit avstängda och att ledarskapet på avdelningen omstruktureras. Det blir intressant att se hur den kommande tiden kommer se ut. Stämningen är att folk är positiva till arbetet. Frågetecknet är om de kommer tillbaka, och om de kan komma tillbaka utan att det blir problem.

Lundagård har talat med Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.
– Vi arbetar med att åtgärda arbetsmiljöproblemet. Vårt fokus är att alla våra anställda ska ha en bra arbetsmiljö.

Sven Lidin vill inte kommentera de två professorerna specifikt.
– Allas situation på den berörda arbetsplatsen är jättebesvärlig. Vi har ett arbetsmiljöproblem som har att göra med samarbetsproblem inom den delen av organisationen. Det är något som berör allas vardag på ett väldigt negativt sätt.

Finns det någon plan om att de berörda professorerna ska återgå till arbetsplatsen?
– Det finns ingen för närvarande. Allting som handlar om praktiska åtgärder är följder av arbetet att skapa en god arbetsmiljö.

Vad blir nästa handling?
– Det kan jag inte uttala mig om. Vi sitter i ständiga dialoger om detta.

I en kommentar till Lundagård säger Elvira Källberg, ordförande för Lunds naturvetarkår (LUNA), att de ser allvarligt på situationen.
– Det är givetvis problematiskt att arbetsmiljön på avdelningen inte varit tillfredsställande. Speciellt eftersom masterstudenterna jobbar tätt tillsammans med de anställda på avdelningen.

Källor anger att arbetsmiljön varit dålig i över tio år – har LUNA känt till situationen?
– Jag kan tyvärr inte ge ett bra svar på detta som nytillträdd, men vi har jobbat aktivt med det sedan i våras.

Hur kommer ni att gå vidare?
– Vi kommer att ha möten tillsammans med de masterstudenter som studerar vid institutionen där vi diskuterar hur situationen kan bli så bra som möjligt för dem. Vi kommer också att följa institutionens och fakultetens arbete med situationen i berörda organ.

Lundagård har sökt de berörda professorerna för en kommentar, men inte fått något svar.
Sydsvenskan har varit i kontakt med en av professorerna. ”Det är viktigt för mig att alla medarbetare får möjlighet att jobba tillsammans och i lugn och ro med vår gemensamma arbetsmiljö”, skriver professorn i ett mejl till Sydsvenskan.

I en tidigare version stod att Lunds doktorandkår (LDK) skickat brev till rektorn, där kåren krävde professorernas avgång.
Texten kan komma att uppdateras.