Över var femte student har upplevt sexuella trakasserier

- in Nyheter

21 procent. Så många studenter säger sig ha upplevt sexuella trakasserier, visar resultatet av universitetets forskningsprojekt Tellus. Ett specialteam kommer skapas, meddelar universitetet i samband med rapporten. 

Tellusprojektet startades 2018 av rektor Torbjörn von Schantz som ett svar på #metoo, i syfte att stärka arbetet kring sexuella trakasserier. I rapporten, som även gick ut till medarbetare och doktorander, deltog totalt 9656 studenter (6090 kvinnor och 3566 män). Mer än var fjärde kvinna och mer än var tionde man svarade att de utsatts för sexuella trakasserier under sin tid vid Lunds universitet. 

Resultaten, som offentliggjordes redan i våras, presenterades i går i sin helhet under en digital presentation, där bland annat Ella Sjöbeck, Lunds universitets studentkårs (Lus) vice ordförande, medverkade.
–Nu står vi här i dag med resultatet i vår hand, och det minsta vi kan säga är att det är nedslående. Det är extremt allvarligt att det finns en så stor förekomst av sexuella trakasserier på vårt universitet. Det går inte, hur man än vänder och vrider på det, att vända de här siffrorna till något positivt. Det går inte att säga att “det var bara 21 procent”, för det är 21 procent för mycket, sa hon under presentationen.

Lundagård har talat med Ella Sjöbeck. Hon ser ett behov av en studie som fokuserar specifikt på studentlivet.

Vad säger du om att över en femtedel av studenterna har upplevt sexuella trakasserier?
Det är extremt allvarligt att en så stor andel av studenterna vid Lunds universitet har upplevt sexuella trakasserier. Allt annat än en nolltolerans mot sexuella trakasserier är helt oacceptabelt. Vi studenter har länge varit övertygade om att det förekommer sexuella trakasserier, och nu när vi fått tydliga siffror på hur stort problemet är hoppas jag att ledningen omgående startar ett arbete med en nollvision och en tydlig strategi för hur universitetet ska komma till rätta med problemen. Det är extremt allvarligt. 

Vad gör Lus för att motverka detta?
–Lus arbetar på olika sätt för att motverka sexuella trakasserier. Tillsammans med AFKKLUS (ett samarbete mellan Lus, Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet, reds.anm) och anordnar vi sedan några år tillbaka i början av varje termin en utbildning i hantering av sexuella trakasserier för heltidare inom studentlivet.

–Det framgår tydligt ur resultaten av Tellus att studentlivet är ett stort problemområde, och gränsen mellan studentlivet och studierna är dessutom diffus. På Lus försöker vi betona vikten av att universitetet ger stöd till studentlivet i arbetet mot sexuella trakasserier, och sätta frågan på agendan i de organ på universitetet där vi verkar. Vi ser ett behov av en särskild studie som fokuserar just på studentlivet, på gränsen mellan studentliv och studier, och var gränsen för universitetets ansvar går, säger Ella Sjöbeck. 

Rapporten visar att de vanligaste typerna av sexuella trakasserier var ovälkomna antydande blickar och gester, ovälkomna kommentarer, “oavsiktliga” kroppskontakter och ovälkomna kroppskontakter som smekningar eller tafsande. Sammanlagt 149 studenter (125 kvinnor och 24 män) som besvarade enkäten, rapporterade att de varit utsatta för våldtäktsförsök eller fullbordad våldtäkt. 

Vanligast var att förövaren var en annan student (84 procent av kvinnorna och 87 procent av männen). I de fall där förövaren var en anställd vid Lunds universitet svarade hälften av både kvinnor och män att denne var en kursansvarig eller examinator. Då förövaren var en student svarade 20 procent av kvinnorna och 13 procent av männen att förövaren hade varit i en maktposition. 

73 procent av de som svarat att de blivit utsatta för sexuella trakasserier angav att det skett i samband med någon studiesocial aktivitet. 24 procent angav att det skett i studiemiljön vid Lunds universitet.  

Lundagård har talat med Augusta Manninger, ordförande för Kuratorskollegiet, nationernas samarbetsorgan.

–Vi tar detta på väldigt stort allvar, säger Augusta Manninger. Att studenter upplever sexuella trakasserier i den studiesociala miljön, där nationerna utgör en betydande del, är något vi är medvetna om och vi jobbar hårt med att försöka motverka att det sker samt stötta de som blivit utsatta. Jag vill understryka att alla nationer har nolltolerans mot sexuella trakasserier och vill motverka att studenter utsätts för det.

–Proaktivt arbetar vi bland annat med utbildningar. Vi har ett projekt tillsammans med AF och Lus där vi håller i utbildning av hantering av sexuella trakasserier som ges till presidier, kuratel samt AF:s förmän en gång per termin, där bland annat studentprästerna, studenthälsan och polisen gästföreläser.

–När det kommer till det reaktiva arbetet  har nationerna likabehandlingsplaner och handlingsplaner för att stötta i arbetet. I dag får vi stöttning i det proaktiva arbetet från universitet i form av finansieringen, men vi tar gärna emot mer stöttning från universitet när det kommer till det reaktiva arbetet, säger Augusta Manninger.

Avslutningsvis betonar hon att de som utsätts i en studiesocial miljö även påverkas studiemässigt, och att Kuratorskollegiet därför är tacksamma för att rapporten nu publiceras så att problemen belyses ytterligare.

Av de studenter som uppgivit att de utsatts för sexuella trakasserier var andelen som hade berättat för någon ansvarig vid universitetet försvinnande låg. Endast 2 procent av kvinnorna och 1 procent av männen angav att de vänt sig till LU. “Sammantaget visar undersökningen att den så kallade tystnadskulturen när det gäller sexuella trakasserier bland studenter vid Lunds universitet är mycket stor”, skriver rapportförfattarna.

Rapporten tar även upp studenternas förslag på åtgärder. “Många studenter tar upp åtgärder inom studentlivet som en förutsättning för att förebygga sexuella trakasserier. Här nämns exempelvis att universitetet bör hjälpa nationer, kårer och akademiska föreningen med utbildning och hantering, att studentorganisationerna bör anordna fler alkoholfria evenemang och att vissa traditioner i samband med nollningsaktiviteter och fester kan ses över.”

I samband med rapporten meddelar nu universitet att ett team på tre personer med specialkompetens inom diskrimineringslagen och arbetsrätten kommer tillsättas under hösten.

–Tellus har genomlyst frågorna om sexuella trakasserier ordentligt. Med den kunskap som projektet genererat skapas nu ett professionellt team till stöd för verksamheten. Detta ger alla förutsättningar att arbeta förebyggande och långsiktigt med frågor kring sexuella trakasserier”, säger rektor Torbjörn von Schantz i en kommentar som publicerades på LU:s hemsida. 

Läs rapporten i sin helhet här.