Mer studentinflytande i universitetets hållbarhetsarbete

- in Klimat, Nyheter

Universitet lyfter hållbarhetsfrågan. Hållbarhetsforum får nu ett breddat uppdrag med ökat studentinflytande och mer hållbarhetsfokus i utbildningarna.

Universitet ser ett behov att långsiktigt arbeta med hållbarhetsfrågor. Tidigare i november blev det därför klart att paraplyorganisationen Hållbarhetsforum får ett utökat uppdrag. Forumet, som bland annat består av representanter från de olika fakulteterna och en studentrepresentant, arbetar med strategiska hållbarhetsfrågor på universitet, främst inom utbildning, forskning och samverkan. De utgör även ett stöd för miljöchefen i frågor som rör universitetets interna miljöfrågor. Från och med årsskiftet blir forumets uppdrag permanent, och får då ett större anslag vilket öppnar upp för mer studentinflytande, och för att kunna arbeta med att integrera hållbarhetsaspekter i utbildningarna.

Ökat studentinflytande

Ett av forumets nya uppdrag är att bidra till att skapa interaktioner mellan studenter samt mellan studenter och universitetet genom […] stöd till hållbarhetsrelaterade studentinitiativ, nätverk och aktiviteter”. Detta kommer forumet att göra genom att bland annat ta in ytterligare en studentrepresentant, samt att anställa studentmedarbetare.
– Vi bör inte driva Hållbarhetsforums verksamhet utan att studenterna medverkar. Vi är en integrerad del av universitet, säger Anna Ekberg, koordinator vid Hållbarhetsforum.

David Björkman som i nuläget är ensam studentrepresentant tycker att det är bra att studenterna i och med det nya uppdraget kommer få större utrymme i forumet.
– Att få studentmedarbetare är fantastiskt roligt. Det innebär att studenterna får mer insyn vilket gör det lättare att engagera sig i klimatarbetet, tycker David Björkhem.

– Många känner att det är ofta studenterna som drar i miljö och klimatfrågorna, och att man som student har alldeles för lite insyn i och med att det bara är en studentrepresentant i forumet när mycket görs på annat håll, tillägger han.

Studentmedarbetarna kommer vara delaktiga i att synliggöra och kommunicera hållbarhetsmålen i utbildningar, men även i att kunna ge stöd till hållbarhetsorganisationer och studentengagemang.
– Jag vill att studentkårerna ska vara delaktiga i diskussionen kring arbetsbeskrivningarna. Det vore konstigt att arbeta för en ökad studentmedverkan, och sen sitta med en renodlad ”top-down”-process om tjänsternas innehåll, säger Anna Ekberg.

Hållbarhet i utbildningar

Det nya uppdraget innebär även att Hållbarhetsforum ska ”främja integration av hållbarhetsaspekter inom utbildningar på alla nivåer”. Hållbarhetsforum har inte mandat att påverka innehållet i utbildningarna, däremot kan forumet vara ett stöd för att samordna utbildningarnas hållbarhetsarbete.
– Det finns väldigt mycket att göra när det kommer till att synliggöra hållbarhetsaspekter i utbildningarna. Det kanske inte är konstruktivt att krysta in hållbarhetsaspekter i varje enskild föreläsning i varje enskild kurs. Men som fakultet kan man exempelvis ta ansvar för att hållbarhetskontexten blir tydlig för ett helt program, säger Anna Ekberg.

Vad är Hållbarhetsforum?

Hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som startade 2014 som en vidareutveckling av Klimatinitiativet (2008-2013). Forumet består bland annat av representanter från alla fakulteter, studentrepresentanter samt externa representanter. De arbetar med strategiska hållbarhetsfrågor, framförallt inom, forskning och samverkan och nu även inom utbildning. Forumet fungerar även som en referensgrupp till miljöchefens arbete med universitets interna miljö- och hållbarhetsfrågor. Forumets uppdrag har förnyats var tredje år men blir till årsskiftet permanent.

Läs mer om Hållbarhetsforumet här