LU glömde bort viktig jämställdhetsplan: ”Skäms för detta”

- in Nyheter

Lunds universitet skulle vid slutet av 2020 vara redo att presentera en jämställdhetsplan, som en del av regleringsbrevets mål om jämställdhetsintegrering. Universitetet står dock tomhänta när Jämställdhetsmyndigheten knackar på för att följa upp arbetet, då planen har glömts bort.

I regleringsbrevet för universitet och högskolor utformas grunden för vilken verksamhet som ska bedrivas på landets högre lärosäten. Brevet författas av regeringen, och ser till att Sveriges myndigheter bedriver en verksamhet som är i linje med den politik som regeringen för. 

I brevet följer ett antal mål, som lärosätena är skyldiga att arbeta för och rapportera om. 

Ett av målen i regleringsbrevet för 2020 lyder under rubriken “Jämställdhetsintegrering”, där lärosäten ombeds ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering innan året är slut. Med jämställdhetsintegreringen vill regeringen att landets lärosäten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen i fråga om genomströmning, lika möjligheter till karriärvägar och könsbundna studieval. För att konkretisera arbetet och göra det möjligt att överblicka kräver regeringen att alla svenska lärosäten ska utforma en egen handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas, som i slutet av årets följs upp av Jämställdhetsmyndigheten genom en enkät. 

Under ett sammanträde med universitetsledningen den 8 oktober uppdagade en av universitets dekaner att samma handlingsplan glömts bort. Universitetet har nu författat ett PM i vilket de anger pandemin som huvudorsak till den bortglömda  handlingsplanen. Något Ella Sjöbeck, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus), inte håller med om. 

– Både undervisande personal och studenter har klarat av att genomföra sina uppdrag ändå, så vi från kårerna tycker inte att pandemin som ensam anledning kan vara orsak till det här, utan det handlar också om att det finns brister i uppföljningen av arbetet. Annars hade man upptäckt det mycket tidigare.

– Den här typen av missar får inte lov att hända. Det tyder på att det finns bristande rutiner för uppföljning, säger Ella Sjöbeck.

Lunds universitets nuvarande rektor Torbjörn von Schantz beklagar att handlingsplanen glömts bort. Han menar att jämställdhetsplanen diskuterades tidigt under våren, men att arbetet föll mellan stolarna i sviterna av pandemin. Han betonar dock att den uteblivna jämställdhetsplanen inte tyder på ett försämrat jämställdhetsarbete vid universitetet, som under det gångna året har lagt stor möda vid Tellus-projektet och universitetets interna likabehandlingsplan. 

– Bollen har tappats. Jag har gått omkring och varit så glad åt det arbete som vi har gjort att jag har glömt bort det vi enligt regleringsbrevet skulle ha gjort. Därmed inte sagt att vi har glömt bort betydelsen av jämställdhet, likabehandling och jämställdhetsintegrering, säger Torbjörn von Schantz. 

Ella Sjöbeck från Lus håller med om att universitetet bedrivit ett lyckat arbete för jämställdhet. 

– Ledningen har gjort insatser som går i linje med det arbetet som ska bedrivas enligt regleringsbrevet, där man försökt sätta en organisatorisk struktur för det jämställdhetsarbete som bedrivs. Det är jättebra, men det är ändå inte samma sak som att ha en plan för arbetet som man systematiskt följer upp.

Tror du att detta riskerar att påverka studenternas förtroende för Lunds universitets ledning?

–Ja, det är klart att det kan påverka förtroendet när ledningen inte ha gjort det som åläggs från de viktigare styrande dokumenten för vår verksamhet. Jag hoppas att universitetsledningen tar det här misstaget på allvar och lär sig av det och ser till att det inte händer igen genom att se över sina rutiner, så att man visar att man är värdig studenternas förtroende, säger Ella Sjöbeck.

Även Torbjörn von Schantz, som vid årskiftet lämnar över rektorsfacklan till Erik Renström, tror att studenternas förtroende riskerar påverkas negativt av det inträffade.

– Det är jag helt övertygad om. Det här är ingenting jag är stolt över. Tvärtom, jag skäms för detta. Det är mitt fel att jag som ytterst ansvarig inte har sett till att det blivit av.