HTS anmäler CMES: ’’Vi måste sätta ner foten nu’’

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Upprepade övertramp vid frågor om studentinflytande och kvalitetsgranskningar. Humanistiska och teologiska studentkåren har nu fått nog av Centrum för Mellanösternstudiers beteende och väljer att anmäla centrumet till UKÄ.

Vid höstens terminstart annonserade Centrum för Mellanösternstudier, CMES, att Sveriges första kurs om Islamiska staten skulle hållas senare under hösten. Universitetet skickade ut ett pressmeddelande om kursen och nyheten plockades upp i riksmedia.

Kursen var då ett trumfkort för centrumet. Men nu har kursens inrättande bäddat för en anmälan till Universitetskanslerämbetet.

Kursen presenterades bara två månader innan den skulle hållas – vilket inte hör till vanligheterna. Kursansvarige Dan-Erik Andersson berättade då att beslutet fattades efter längre överläggningar och att den nuvarande debatten krävde en kurs om Islamiska statens verksamhet.

Brutit mot flera regler
Men bakom utannonserningen tycks det ha skarvats – och det rejält.

Enligt de regler och föreskrifter som finns vid universitetet ska kursplaner vara granskade, fastställda och godkända av fakultetsstyrelsen en månad innan sista ansökningsdag. Det innebär att sista datum för att presentera en kurs som ska hållas höstterminen är 15 mars. Kursen Islamiska staten och Mellanösterns framtid presenterades dock 1 september – alltså nästan ett halvår för sent, och då var inte heller kursplanen fastställd.

Och det är inte bara där CMES agerande missar målet i arbetet med kursen. I framtagningen av kursplanen ska studentkåren vara med i gransknings- och utvärderingsprocessen. Men Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, fick reda på att kursen skulle hållas först när universitetet publicerade sitt pressmeddelande.

– Det känns väldigt märkligt. Vi som studentkår ska ha insyn och möjlighet att säga till om de beslut som fattas på fakulteten, och därför är det jättemärkligt att vi inte fick den möjligheten. Någonstans har det gått fel – var vet jag inte just nu, sa HTS ordförande Ronja Lundgren då.

HTS anmäler till UKÄ
Men det vet HTS nu. För en dryg vecka sedan valde de att anmäla Centrum för Mellanösternstudier till Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Arbetet med kursen om IS blev droppen, menar HTS vice ordförande Oskar Johansson.

Oskar Johansson, vice ordförande för HTS med utbildningsansvar. Foto: Casper Danielsson
Oskar Johansson, vice ordförande för HTS med utbildningsansvar. Foto: Casper Danielsson

– Arbetet med Centrum för Mellanösternstudier har inte funkat och därför väljer vi att anmäla. Anmälan har ett tungt symboliskt värde – om UKÄ säger att det ska vara på ett visst sätt betyder det mycket, säger han.

En anmälan till UKÄ är inte det första steget när problem uppstår vid universitetet. Det varken rekommenderas eller hör till vanligheterna – men det gör inte HTS relation till CMES heller, menar Oskar Johansson.

– Det har varit kontinuerliga problem med kvalitetsgranskning och rättssäkerhet på Centrum för Mellanösternstudier. Sedan vi började med ordentlig utbildningsbevakning med ett studentråd 2013 har vi märkt att studenter inte har blivit inkluderade i beslutsprocesser, säger Oskar Johansson och lägger till:

– Vi måste sätta ner foten och fixa det här nu.

Finns exempel på tidigare problem
Det är inte första gången det uppstår problem på centrumet. Under vårterminen 2014 skrev Lundagård om att flera studenter kände sig förbisedda av en lärare på centrumet.

Även HTS vice ordförande Oskar Johansson nämner ännu ett tillfälle där problem har uppstått. Det skedde stora personalförändringar på centrumet, vilket gjorde att det pågick en stor ryktesspridning och flera studenter kände sig otrygga i sin studiesituation. HTS jobbade då, tillsammans med CMES, fram en lösning med information till och möten med studenterna – åtgärder som senare aldrig genomförde.

Nu hoppas Oskar Johansson att få en sundare relation till centrumet.

– Jag hoppas framför allt att man ska börja förhålla sig tydligare till de regelverk gällande kvalitetsgranskande insatser – bland annat hur man tar fram en kursplan. Det handlar framför allt om hur man jobbar med studenter inkluderande i beredande och beslutande processer, säger han och lägger till:

– Vi på HTS ska tillsammans med CMES finna lösningar och få en så kvalitets- och rättssäker utbildning som möjligt.

HTS har själva inte kontaktat centrumet om anmälan, utan bara underrättat dekan och prefekt på Humanistiska och teologiska fakulteterna.

CMES ser positivt på kursen
Leif Stenberg är centrumföreståndare för Centrum för Mellanösternstudier och kursansvarig för Islamiska staten och Mellanösterns framtid. När Lundagård når honom har dock han inte fått ta del av HTS anmälan och vill därför inte kommentera fallet.

Men Leif Stenberg ser, trots anmälan, ljust på den nyinrättade kursen.

– Det är en relevant och viktig kurs. Den har gett Lunds universitet goodwill nationellt och kunskapen som vi kan bistå med är central och något som verkligen efterfrågas, säger han.

Han menar också att det är bra att universitetet kan vara flexibelt just i processen att ta fram en ny kurs.

– Mitt jobb är att ta fram en aktuell kurs – kursens föreläsare håller högkvalitet, innehåller aktuella och noggrant utvalda texter och mer än 150 studenter har anmält sig. För mig är det viktigt att vi kan få chansen att göra detta. Vi vill att studenterna ska få den bästa utbildningen, säger han.

CMES står bakom sitt agerande
Men det kom inte utan pris. Enligt HTS förbisågs studentinflytandet och processen bröt mot flera regler i rättighetslistan.

Leif Stenberg, centrumföreståndare för Centrum för Mellanösternstudier. Foto: LU/Kennet Ruona
Leif Stenberg, centrumföreståndare för Centrum för Mellanösternstudier.
Foto: LU/Kennet Ruona

– Jag förstår om studenter tycker byråkrati är viktigt, men jag menar att det i detta fallet att det goda väger över det onda. Ibland tror jag att det är ganska betydelsefullt att man kan göra så här, säger han och poängterar att kursen är avhängig sin aktualitet.

– Tänk om Lunds universitets forskare löser gåtan med diabetes, men dessa kan inte undervisa om det förrän ett år senare på grund av universitetets riktlinjer, exemplifierar Leif Stenberg.

Men Leif Stenberg lägger också till att man gått studentinflytandet förbi i processen inte är bra, men menar samtidigt att universitetets system borde anpassas efter ett snabbare förfaringssätt.

– Universitetet borde finna vägar för att ta sig an samhällsrelevanta frågor med stor aktualitet där forskare presenterar sin rykande aktuella forskning för studenter. De två föreläsningar vi har genomfört nyligen, innan kursstart, har haft mer än 300 deltagare. Jag tycker att det är fel på processen om man måste planera en kurs så långt i förväg, säger han och fortsätter:

– Den kursplan som vi har fått godkänd är mycket bra. Jag förstår att det hade blivit problem om den inte hade varit av så hög kvalitet. Det är därför jag också är kritisk mot processen och tycker att man ska ha förberedelse för den här typen av problem. Jag tycker att universitetet ska vara på tårna och visa sig flexibelt, och när det görs något bra som gynnar studenter borde det ges stöd, säger Leif Stenberg.

HTS självsäkra inför utfallet
Oskar Johansson vid HTS menar dock att nuvarande system visst tillåter universitetet att erbjuda relevanta kurser.

– De system som finns i nuläget är inget hinder för att vara aktuell och snabb. Kursen hade kunnat skapats den här hösten, för att sedan ges på våren. Det är viktigt att man ska kunna erbjuda relevant utbildning, men universitetets system är inte ett hinder för detta. Det är däremot en garanti för utbildningens kvalitet – och det är viktigare än att man är snabb, säger han.

Ärendet ligger just nu hos UKÄ och kommer att utredas under vintern och våren. Handläggare för anmälan är Ann-Kristin Vesterlund, verksjurist vid UKÄ. Hon säger till Lundagård att HTS får räkna med en handläggningstid av ärendet på minst fyra månader.

När utredningen väl är gjord kan dock inte UKÄ utfärda några tvingande åtgärder, utan bara ge uppmaningar om åtgärder till lärosätet. Men det brukar räcka.

– Vi kan bara utdela kritik. Vi kan uppmana lärosätet att vidta åtgärder och sedan återrapportera till oss. Men lärosätena brukar lyssna på oss, säger Ann-Kristin Vesterlund.

Oskar Johansson är självsäker inför utfallet:

– Vi är självsäkra i det vi tycker: De har gjort fel och våra åtgärder är korrekta. Vi hade inte skickat in en sådan här anmälan om CMES inte hade agerat fel kontinuerligt och vi behöver dessa åtgärder för att reparera det, säger han.

Kursen Islamiska staten och Mellanösterns framtid kommer att hållas under hösten och startar den 2 november.