Vet din rätt som student

- in Novisch, Nyheter

Vilka juridiska rättigheter har man som student vid Lunds universitet?  Lundagård har pratat med studentombudet vid Lunds universitets studentkårer om Rättighetslistan och hur man bäst får koll på vad som egentligen gäller.

Rättighetslistan är en sammanställning av juridiska bestämmelser från högskoleförordningen, Lunds universitets (LU) föreskrifter, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Anders Törnkvist är studentombud vid Lunds universitets studentkårer (Lus) och använder sig av listan i sitt dagliga arbete.

– Det är jätteskönt att det finns bestämmelser svart på vitt vad som gäller vid LU, för alla utbildningar. Bestämmelserna är egentligen lätta att följa, men det händer ändå att de inte följs, säger han.

Listan tar upp riktlinjer kring exempelvis studiemiljö, examination och kursutvärdering och fungerar som en sammanfattning av de skyldigheter universitetet ska uppfylla under kurserna.

Anders Törnkvist ger några tips till den som kommer som ny student till LU nu i höst.

– En väldigt bra sak att göra som novisch, även om det kanske känns tråkigt, är att läsa igenom kursplanen för varje kurs. Kursplanen är de juridiskt bindande reglerna som gäller för kursen.

Kursplanen beskriver vad studenten utlovas i form av undervisning och examination från kursansvariga vid universitetet.

Han rekommenderar även alla nya studenter att läsa igenom rättighetslistan eftersom den enligt honom innehåller många bra bestämmelser.

– För även om man försöker följa rättighetslistan så glöms ibland vissa rättigheter och skyldigheter från universitetet bort. Därför är det bra att man som student vet vad man har rätt till så att man kan be om att få det.

Enligt Anders Törnkvist hjälper det oftast att prata med den kursansvarige om någon av punkterna på rättighetslistan inte skulle ha följts. Skulle universitetet ändå inte uppfylla sina skyldigheter gentemot studenterna är nästa steg att ta kontakt med sin studentrepresentant, studentombudet eller sin studentkår.

År 2017 fick universitetet kritik av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) då en av punkterna om provregler inte hade följts.

Enligt rättighetslistan ska den kursansvarige vid kursstart informera studenterna om provregler, krav för att genomgå prov, bedömningsgrunder och tillåtna hjälpmedel. I fallet som kritiserades av UKÄ fick inte studenterna någon information om tentamenstillfället vid kursstart, utan först under sista veckan av kursen. De fick även besked om maxpoäng och betygsgränser först fyra veckor efter deras tentamen.

En ny version av rättighetslistan väntas komma ut under slutet av höstterminen 2018 och enligt Anders Törnkvist kommer man då bland annat att ta bort oklara formuleringar.

Ungefär en gång per termin hålls en öppen föreläsning för alla studenter vid universitetet om rättighetslistan. Studentombudet brukar också hålla föredrag vid vissa program i Lund och Helsingborg för att informera om rättighetslistan.

Rättighetslistan 

Rättighetslistan fungerar som ett hjälpmedel för studentkårerna, studenterna och personal vid universitetet och gäller för studier vid grundnivå och avancerad nivå. Listan sammanfattar studenternas rättigheter och skyldigheter vid Lunds universitet och finns tillgänglig i sin helhet på universitets hemsida.

Några av universitetets skyldigheter:

3.5 Universitetet är skyldigt att se till att kursscheman, tider för prov och omprov samt eventuella ändringar av uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial finns tillgängliga – även på utbildningens hemsida och eventuell studentportal – senast en månad före kursstart.

5.1 På varje kurs/delkurs med samma kursinnehåll ska anordnas: ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov).

5.2 Studenten ska, om möjligt, vid bedömning av skriftliga salsprov vara anonym i förhållande till den bedömande läraren.

Några av studenternas skyldigheter: 

2.1 Studenten bör skyndsamt, eller senast inom 4 veckor efter det att studenten bestämt sig för att inte fullfölja kurs eller utbildningsprogram, meddela kursledningen så att universitetets tilldelning av resurser för undervisning inte äventyras.

5.12 Det är studentens skyldighet att underrätta sig om när och var ett prov äger rum.