Avtal fördröjer flytten för Blekingska nationen

- in Nyheter, Studentliv

Nybyggnadsprojektet av Blekingskas nationshus och studentbostäder på Ole Römers väg fortsätter. Innan bygget kan ta fart, måste en detaljplan först godkännas i byggnadsnämnden. Mötet är framskjutet med en månad, och i dagsläget saknas ett viktigt påskrivet avtal mellan nationen och Lunds kommun. 

Lundagård rapporterade i september förra året om hur Blekingska nationen haft bekymmer med sin flytt till nordöstra Lund. Prognosen då var att börja med bygglovet i mars men i dagsläget har detaljplanen ännu inte godkänts i byggnadsnämnden. I en mejlkonversation mellan Blekingska nationens kurator, Akademiska hus och Lunds universitet innan årsskiftet, uttryckte kuratorn stor oro över nationens framtid, då det saknades ett utlovat avtal till byggnadsnämndens sammanträde. Utan det utlovade avtalet, riskerades både projektets tidsplan och finansiering.

Från början var mötet om godkännande av detaljplanen planerat till den 14 februari, men det har nu skjutits fram.

– Som det ser ut nu planerar vi att ta upp detaljplanen för godkännande den 21 mars. För att det ska kunna ske så behöver vi två avtal på plats, säger planarkitekten Daniel Wasden på Lunds Kommun.

Det ena avtalet behandlar den skuggpåverkan som den nya byggnaden har på sin omgivning. I A-huset på Ole Römers väg ligger två forskningslabb där Lunds tekniska högskola (LTH) bedriver forskning, där mark hyrs ut och arrenderas av Akademiska hus. Labben är beroende av solljus för att forskningen ska kunna fortsätta bedrivas. Från början var förhoppningen att flytta dem, men efter en överenskommelse mellan Akademiska hus och LTH kommer labben att stå kvar.

– Vi har haft ett konstruktivt samtal med LTH, där vi bland annat har kommit fram till att vi kommer att kompensera LTH för eventuella missade soltimmar, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör från Akademiska hus.

Det andra avtalet är ett exploateringsavtal, som reglerar kostnader och genomförande av detaljplanen. I Blekingska nationens fall handlar det om en utbyggnad av gång- och cykelbanan vid Ole Römers väg på grund av nationsbygget. Enligt exploateringsavtalet, ska den privata exploatören själv bekosta det som behöver byggas om, och inte skattebetalarna.

Däremot saknas det i dagsläget ett undertecknat exploateringsavtal mellan Lunds kommun och Blekingska nationen, vilket kan sätta käppar i hjulet för godkännandet i nämnden i mars.

Därmed hänger det på att exploateringsavtalet är undertecknat och klart för detaljplanens godkännande i byggnadsnämnden. Ett annat hinder för att kunna påbörja byggnation är att planen kan överklagas och därmed inte vinner laga kraft.

– Att någon aktör i närområdet kring Ole Römers väg väljer att överklaga har jag svårt att se, men man vet ju aldrig, säger Birgitta van Dalen.

Varför har godkännandet i nämnden dröjt?   

– Avtalet om LTH-labben dröjde men nu är vi överens. Och detaljplaner tar alltid tid, det är en lång process, där man måste ta hänsyn till många saker, säger Birgitta van Dalen.

Lundagård har sökt Blekingska nationen för kommentar, men de har avböjt intervju.