Lavinartad ökning av anmälda fusk

- in Nyheter

Sedan övergången till distansundervisning har antalet anmälda fusk skjutit i höjden, och flera studenter känner sig misstänkliggjorda.

144 anmälningar som gäller misstanke om fusk har inkommit från den 1 januari till den 15 oktober i år. Det är en markant ökning jämfört med samma period 2019. Då mottog Lunds universitets disciplinnämnd totalt 56 anmälningar.

– Den största ökningen skedde efter övergången till distansundervisning, säger Maria Hamberg, jurist vid juridiska avdelningen vid Lunds universitets disciplinnämnd.

Disciplinnämnden tar emot och utreder anmälningar om fusk. Under hösten har den juridiska avdelningen fått extra resurser för att hantera den ökade mängden anmälningar, vilket resulterat i att de har hållt nästan dubbelt så många sammanträden som höstterminen 2019.

 Hittills har disciplinnämnden fattat beslut i ett fåtal av de ärenden som inkommit under våren och sommaren. Enligt Maria Hamberg är det således inte fastställt huruvida fusken eller anmälningsbenägenheten hos lärare har ökat. Däremot råder det konsensus kring att majoriteten av de anmälningar som inkommit under 2020 rör misstanke om fusk vid hemtentamen.

Svar påminde om varandra

Övergången till distansundervisning i mars skedde mitt under en tentaperiod på Lunds tekniska högskola (LTH). På måndagen tilläts 1200 studenter skriva fysiska salstentor medan uppemot 800 studenter som hade tentamen i slutet av samma vecka fick skriva sina tentor hemifrån. Anders Holst, lektor i matematik samt studierektor för grundutbildningen i matematik och numerisk analys vid LTH, menar att man då märkte att en del skrivningar påminde mycket om varandra.

Många anmälda efter tentaquiz

I maj inkom 33 anmälningar om misstänkta studenter som fuskat, varav 23 stycken berörde studenter vid LTH.

Misstankarna gick att härleda till tentor i form av onlinequiz, genomförda den 14 april med 118 studenter och den 15 april med 394 studenter, som blivit instruerade att inte lämna quiz-fönstret på datorn. Därtill fanns en funktion som registrerade om studenten lämnade webbläsaren, hur många gånger och hur länge. Efteråt upptäckte man att 23 studenter hade brutit mot instruktionerna, vilka också anmäldes.

– Studenter som hade lämnat programmet hundra gånger, eller som var borta minst en timme sammanlagt, åkte dit. Det är den stora anmälningen vi gjort. Efter övergången till Zoom-övervakningar har vi inte varit med om så många överträdelser, säger Anders Holst.

Strax efter upptäckten om att 23 studenter brutit mot instruktionerna tillsattes en grupp lärare som synade de fall som stack ut mest. Lärarna gav därefter utvalda studenter möjlighet att ställas till svars varefter anmälningar skickades in mot dem som inte hade tillfredsställande förklaringar. Något beslut har ännu inte fattats i något av de 23 ärendena, bekräftar Maria Hamberg.

Händelsen gav anledning att se över andra examinationsmetoder där man kom fram till att Zoom-formatet med kameraövervakning, som i så stor utsträckning som möjligt liknande en salstenta, var det bäst lämpade ur ett rättssäkert perspektiv. Misstankarna om att studenter ägnat sig åt fusk i april, som ledde till anmälningen i maj, var en tydlig indikator på att det behövdes kameraövervakning under examinationsmoment, menar Anders Källén, universitetslektor i matematik vid LTH.

”Kan inte uppfinna hjulet igen”

Enligt Anders Holst har övergången till distansundervisning skett relativt smärtfritt, med tanke på hur plötsligt beskedet kom. Men mitt i den kaosartade situationen blev examinatorer pressade att finna rättssäkra lösningar för att testa studenters kunskaper.

– Lärarna har gjort sitt yttersta för att anpassa föreläsningarna och undervisningen till distansformatet, men man kan inte uppfinna hjulet själv, utan måste utnyttja den teknik som finns, säger Anders Källén.

Det kritiska momentet har varit att få övningar att bli givande även på distans och att få examinationsmomenten att fungera på ett rättssäkert sätt.

– I april var vi inte så kunniga på det här, då hade vi Zoom-övervakning via laptopens kamera och då filmades ansiktet och bostaden bakom. Sedan lärde vi oss från KTH att det är bättre att sätta upp kameran från sidan så att vi fick kontroll över vad som skedde på arbetsbordet, säger Anders Holst.

Studenter känner sig misstänkliggjorda

Under våren lät kårerna skicka ut en enkät till Lunds universitets studenter. Kårernas undersökning visar bland annat att studenter upplever att det ömsesidiga förtroendet mellan studenter och föreläsare har brustit. Framför allt då studenter varit tvungna att filma sig själva hemifrån under tiden de skrivit tentamen. Många studenter upplever i högre grad än tidigare att de känt sig misstänkliggjorda, för att exempelvis använda otillåtna hjälpmedel under digitala examinationsmoment.

– Vissa gånger har det varit lite obekvämt, å andra sidan sker ju övervakning även under salstentor men då är det riktat till alla på ett annat sätt, säger Lukas Gustavsson som studerar sitt tredje år på programmet teknisk fysisk vid Lunds universitet.

Anders Källén finner kritiken beklaglig.

– Det är synd att de – kalla det den stora majoriteten av hederliga studenter – känner sig misstänkliggjorda, för så är det ju inte, säger han.

Undersökningen visar också att studenter upplever bristande teknisk kunskap bland lärare och att detta lett till otydliga instruktioner. Framförallt upplevs utförandet av digitala examinationer som ett svårtolkat och stressrelaterat moment.

– Under vissa tentor måste man filma sig själv och sin arbetsyta för att visa att man inte har några otillåtna hjälpmedel. Ibland måste man även ha ett externt program på datorn som låser ens webbläsare och som gör att man bara kan ha tentan uppe. Under vissa tentor får vi inte ens gå på toaletten förrän i en planerad paus, och då har vi fått skicka in det vi har skrivit innan, säger Lukas Gustavsson.

Problematiken som rör antalet ökade anmälningar om misstanke om fusk menar Anders Källén inte utgörs av att studenter i allmänhet fuskar. Problemet ligger i att det finns en liten klick som ser sina möjligheter och utnyttjar situationen, vilket förstör för övriga studenter.

Inte isolerat till Lunds universitet

Att misstankar om fusk väcks är inte helt oväntat, och de är heller inte isolerade till Lunds universitet. Tidigare i år inkom ett anonymt tips till Mälardalens högskola (MDH). I mejlet framkom det att organiserat fusk förekommit och planerades under onlinetentor i matematik i juni. Fuskhärvan var, enligt tipsaren, organiserad så att studenten via sociala medier, troligtvis via Facebook, skickar lösningsförslagen till skickliga matematiker som besvarar lösningarna och skickar tillbaka svaren digitalt till kunden, som skriver ner dem manuellt på papper. Priserna varierade från 500 till 1000 kronor, och möjliggjordes av att tentan i fråga skulle filmas framifrån av laptopens inbyggda kamera.

Kort efter att MDH fick kännedom om de organiserade fusken ställdes samtliga digitala tentor in, och gavs i stället i sal den 25 juni.

Ett pressmeddelande om händelsen skickades ut och uppmärksammades i lokalradio. Om fuskhärvan verkade lokalt eller nationellt vet man inte, men händelsen bidrog till ytterligare försiktighetsåtgärder vid LTH.