En hållbar investeringsplan

- in Analys

ANALYS. Lunds universitets första donationskampanj någonsin, ”För en bättre värld”, ser unik ut. En större andel ”gröna anslag” hade gjort kampanjen fulltständigt unik, enligt en analys av skribenten Saahil Waslekar.

Vissa högtider tar det längre tid att förbereda för än andra. Det som ska firas är Lunds universitets 350-årsjubileum. Då högtiden planeras äga rum från december 2016 till och med januari 2018 har förberedelserna för universitets donationskampanj, ”Lunds universitet – tillsammans för en bättre värld”, redan börjat och kommer att fortsätta att pågå parallellt med högtidens datum.

Syftet med donationskampanjen är att dra in tre miljarder kronor. Två miljarder av dem är redan garanterade genom privata investeringspartners till universitetet. Målet är att skapa ny kunskap.

För tillfället visar donationskampanjens siffror att merparten av anslagen går till utmaningar inom grundläggande, nyskapande och renodlad vetenskap. Däremot hade ett nätverk av investeringar inom miljö och hållbar utveckling gjort kampanjen unik.

I och med kampanjen har 64 miljoner kronor getts i anslag till hållbarhetsforskning, ekosystemstjänster och klimatvetenskap. På liknande sätt har Lunds universitets tro på hållbar utveckling gjort det möjligt att (tidigare i år) överföra investeringsanslag från en indexfond med Gazprom till SEB:s Nordenfond, som omfattar företag som inte utgör något direkt hot mot miljön.

Överföringen skedde genom ett beslut som Lunds universitets styrelse tog. Dessutom har det satsats hårt på att få överföringen genomförd, tack vare studenters uppmärksamhet, som i hög grad uppstod genom artiklar i Lundagård och satsningar genom kampanjen Fossil Free Lund University.

64 miljoner kronor kommer att användas som ekonomiskt stöd för mastersstudenter och postdoktorala studenter, en gästprofessur, tvärvetenskapliga kandidatstudier och fler väderstationer. Den biträdande avdelningschefen på Development Office, Karin Hofvendal, ansvarar för donationer vid Lunds universitet och förklarar en av de många målsättningarna så här:
– Vid Lunds universitet strävar vi efter att tackla hot om klimatförändringar, och vi försöker arbeta fram nya sätt att förse världens befolkning med mat och rent vatten på.

Syftet med forskningsresultaten genom det ekonomiska stödet är att få lära sig mer om bättre krishantering genom klimatanpassning och grön ekonomi. Dessutom finns det förslag på att ge 10–15 miljoner kronor för att öppna ett naturcentrum i Botaniska trädgården vid Lunds universitet.

Organisationen Lund University Foundation, som bland annat omfattar avdelningen Development Office, vill stärka banden mellan Lunds universitet och USA. Vid Ivy Leagues universitet finns några av de största donationerna i världen.

Till exempel var anslagen år 2013 för naturresurser bland Ivy Leagues universitets donationer 13 procent för Harvard (jordbruksmark och timmerskog), 7,9 procent för Yale (olja och gas, timmerskog och metaller), och andelen naturresurser och realmark var 23 procent för Princeton, 18 procent för Columbia (realtillgångar), 3,8 procent för University of Pennsylvania, 6,2 procent för Dartmouth och 7 procent för Cornell år 2012-2013.

Om vi nu tittar på de tre sistnämnda universitetens genomsnittliga donationsanslag för naturresurser skulle Lunds universitet kunna göra sig ett namn för sina anslag för helt gröna investeringar på 5,5 procent, jämfört med den aktuellt planerade investeringen på 2,5 procent, som även omfattar investeringen i naturcentrumet.

Kampanjen sträcker sig till privata investeringsaktörer och donatorer. Därför borde Lunds universitet kunna uppnå målet på 5,5 procent för helt gröna investeringar i januari 2024, förutsatt att investeringen inleds år 2018. Om målet uppnås skulle Lunds universitets grund för hållbar utveckling höjas på global nivå. För att göra det möjligt med ”gröna anslag” år 2024 bör det mest brådskande förslaget belysas först.

  • Lunds universitet måste presentera sin egen hållbarhetsrapport, där studenter är med och skriver den. Det blir en måttstock för universitets påverkan på miljön och status avseende gröna anslag.
  • Utforma ett program mellan institutionerna där man undervisar i miljö och filosofi. Det kommer att ge studenterna nyttig övning.
  • Ett program för studenter av studenter, med inriktning på ”miljömentorer”. Att bjuda in framträdande föreläsare att kommunicera med hjälper alltid studenterna på otroliga sätt. I år invigs även forskningsanläggningen European Spallation Source .
  • Med tre år av en ekologisk studentrörelse till sitt förfogande bör universitetet vara redo att starta specialistenheten ”Grönt entreprenörskap”, med inriktning på gröna företagsidéer från studenter som studerar inom olika ämnen.
  • Antalet stipendier för studenter som vill studera miljövetenskap skulle öka markant.
  • Förmodligen skulle år 2024 kunna vara året då en professur för miljövetenskap tillsätts.

Förslagen ovan är en kombination av bidrag till området miljö och hållbar utveckling genom utbildning, forskning och företagsverksamhet. Den långsiktiga effekten av en sådan investering skulle ge positiv avkastning för universitetet. 350.org:s grundare Bill McKibben säger att ”gröna investeringar är ett väldigt användbart stöd i vår utveckling, och att de är mycket gångbara i företagssammanhang”.

Ad utrumque paratus. Det innebär att det i processen för att uppnå hållbara investeringsmål skulle krävas en blandning av värderingar som tradition och förändring vid Lunds universitet.

Text: Saahil Waslekar
Översättning: Maximilian Aleman-Tennell
Först publicerad på lundagard.net