Doktoranders anslag räcker inte till

- in Nyheter

Mer pengar till språkgranskning är en nödvändighet, enligt Martin Nykvist, ordförande för Humanistiska och Teologiska doktorandrådet. Idag räcker pengarna inte till och doktorander får täcka kostnaderna på andra sätt.

Martin Nykvist, ordförande för Humanistiska och Teologiska doktorandrådet. Foto: Kristina Strand Larsson
Martin Nykvist, ordförande för Humanistiska och Teologiska doktorandrådet.
Foto: Kristina Strand Larsson

Humanistiska och teologiska doktorandrådet arbetar för att öka anslagen till avhandlingar på doktorandnivå. Det är pengar för språkgranskning och tryckeri som enligt rådet inte räcker till.
– Kostnaderna varierar stort beroende på ämne och avhandlingens utformning men det är framförallt kostnaderna för en språklig granskning som för närvarande gör att pengarna inte räcker till, enligt Martin Nykvist ordförande för Humanistiska och teologiska doktorandrådet (HTDR).

Internationaliserat universitet
Det är framförallt när avhandlingen skrivs på ett annat språk än modersmålet som kostnaderna för språkgranskning eller tolktjänster ökar, något som enligt Martin Nykvist blir allt vanligare.
– Många doktorander väljer framför allt att skriva sina avhandlingar på engelska. Det är en viktig del av arbetet för att internationalisera universitet, ett mål som både HDTR, Humanistiska och teologiska fakulteten och Lunds universitet vill prioritera, säger Martin Nykvist.

Söker stipendier
Anslaget ligger idag på 30 000 kronor för en avhandling men räcker sällan till enligt en undersökning som gjorts av Humanistiska och och teologiska doktorandrådet. De vill att anslagen höjs till 45 000 kronor, en summa som motsvarar mediankostnaden enligt undersökningen. Flera av de tillfrågade doktoranderna söker stipendier från fakulteten eller stiftelser men en del väljer även att skjuta till egna pengar.
– Hur vanligt det är att doktorander måste använda egna medel i arbetet med sin avhandling är svåruppskattat men det är illa nog att det sker. Fakulteterna har ett ansvar att garantera att kostnaderna täcks när de anställer en doktorand. Det ligger i den enskilda doktorandens  intressen men är även en förutsättning för att universiteten ska kunna leverera en kvalitativ och internationellt gångbar forskning, säger Martin Nykvist.

Till fakultetsstyrelsen
Förslaget har varit uppe i forskarutbildningsnämnden, redan 2013. De avslog förslaget då nämnden inte tyckte att det var tillräckligt ekonomiskt utrett. Förslaget togs upp igen i mars 2015, inte heller då ställde sig forskarutbildningsnämnden bakom förslaget då de fortfarande efterfrågade mer underlag. – Frågan ska nu föras vidare  till fakultetsstyrelsen som kommer ta ställning till bidragen i budgetförhandlingarna i september, enligt Lynn Åkesson, ordförande för Humanistiska och teologiska fakultetsstyrelsen.

Artikeln uppdaterades den 28 april.