DEBATT: Fel fokus från regeringen om socionomutbildningen

- in Debatt

Enligt Tidöavtalet ska ett obligatoriskt moment om ungdomskriminalitet införas i socionomprogrammet. Detta kränker den akademiska friheten och lär knappast göra utbildningen bättre, skriver samhällsvetarkårens ordförande Anton Silverbern.

Den 12 januari tog drygt 150 socionomstudenter sin efterlängtade examen. De har genomgått många utmaningar för att efter tre och ett halvt år kunna kalla sig socionomer. De tillhör den första kullen av nyexaminerade socionomer sedan Tidöavtalet presenterades som underlag för den nya regeringsbildningen. Tidöavtalet presenterar sju stora samarbetsprojekt, varav ett av dessa är kriminalitet. Socionomutbildningen pekas ut i avtalet tillsammans med konkreta förslag på förändringar av denna, bland annat att obligatoriska kurser om ungdomskriminalitet ska läggas till i programmet. Samhällsvetarkårens Socionomsektion har som primärt uppdrag att utbildningsbevaka och kvalitetssäkra utbildningen på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Vi vill därför ge vår syn på hur vi befarar att Tidöavtalet kommer påverka Socionomprogrammet.

Socionomsektionen ställer sig bakom de uttalanden som Socialhögskolan och doktorander vid Socialhögskolan gjort om Tidöavtalet. Vi ställer oss kritiska till att de föreslagna ändringarna av Socionomprogrammet kommer få det effekter som önskas och ser utvecklingen i sin helhet som oroväckande.

Att man från politiskt håll har ambitioner att vara inne på detaljnivå i kursplaner ser vi som ytterst oroväckande. För det första ser vi det som ytterst onödigt då socionomstudenter redan idag läser om kriminalitet och sociala problem. För det andra ser vi förslagen som en inskränkning på den akademiska friheten. Politiska påtryckningar på samhällsvetenskapliga utbildningar känns som en farlig väg att gå. Vilka ytterligare inskränkningar kommer följa härnäst? Ska socionomer inte läsa om migration, integration eller genus? Det kan låta främmande, men vi menar att man bara genom att rikta blicken mot de högerextrema makterna i Europa ges all anledning att känna oro inför framtiden.

Det är viktigt att det sociala arbetet lyfts fram som en arena för att förebygga samhällsproblem som ungdomskriminalitet. Samtalet stannar dock alltför ofta i diskussion om mer poliser och förlängda straff. Att det i Tidöavtalet lyfts fram hur socialt arbete är en del i att förebygga ungdomskriminalitet är bra. Felet ligger i på vilket sätt detta görs och de tafatta lösningar som presenteras. Undertonen som finns i avtalet tycker vi menar på att dagens socionomer inte skulle vara tillräckligt kompetenta. Socionomsektionen tycker det är viktigt att påpeka att de som tog sin examen 12 januari har uppnått det examensmål som regleras i högskoleförordningen och går nu ut i arbetslivet som socionomer med goda kunskaper och ett stort engagemang.

Socionomsektionen som primärt en utbildningsbevakande och kvalitetssäkrande organisation ser det som centralt att ständigt arbeta för att förbättra vår utbildning. Att det skulle ske genom att lägga till ett fåtal obligatoriska högskolepoäng om ungdomskriminalitet ställer vi oss dock frågande till. Ambitionen bör vara högre. Det senaste året har vi sett en lång rad nedskärningar i lärarledd tid på Socionomprogrammet till följd av bristande resurser, en trend som vi ser på samhällsvetenskapliga utbildningar generellt.

Vill vi ha mer kompetenta socionomer som kan möta samhällets utmaningar är inte lösningen ett fåtal extra obligatoriska högskolepoäng. Det kräver att man faktiskt ger högre utbildning mer resurser och möjlighet att erbjuda mer och bättre undervisning till framtidens socionomer.

 

För socionomsektionens styrelse:

Anton Silverbern, socionom

Ordförande Samhällsvetarkåren 2022/2023

Ordförande Socionomsektionen 2022

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.