Replik: ”Undersökningen är inte missvisande”

- in Debatt
@Lundagård

HTS välkomnar synpunkterna på sin rapport ”Tomma scheman”, där de velat presentera en övergripande bild av den lärarledda tiden på fakulteterna för humaniora och teologi. I deras beräkningar menar de att de behandlat alla kurser lika, inklusive uppsatskurser och kurser på avancerad nivå. De håller inte med om att den siffra som Tobias Hägerland anmärker på är missvisande. 

I vår undersökning har vi använt en ny metod för att räkna lärarledd tid: vi har exporterat scheman ur TimeEdit och analyserat dem med hjälp av skript, snarare än att be studenter uppskatta tiden de får med lärare genom enkäter. Syftet har varit att ge en helhetsbild av den genomsnittliga lärarledda tiden på varje institution och på fakultetsnivå. HT-fakulteterna har hundratals fristående kurser och ett tjugotal program. Med tanke på den stora mängd data som en grupp ideellt arbetande studenter haft att analysera har vi fått göra vissa avgränsningar. Den siffra Tobias Hägerland nämner härrör ur just sådana avgränsningar.

Vi har delat in den schemalagda tiden i fyra huvudkategorier: föreläsning, seminarium, studiebesök och handledningstid. De snitt vi har producerat för varje institution är en summa av de fyra kategorierna och av samtliga kurser på institutionerna. Som Tobias Hägerland påpekar är inte all handledningstid schemalagd. Vi har ändå valt att utgå ifrån scheman, för att inte behöva förlita oss på uppskattningar.

Det hade varit intressant att göra jämförelser mellan antalet lärarledda timmar på grundnivå och på avancerad nivå. Detta låg dock utanför syftet med vår kartläggning: att ge en övergripande bild av alla utbildningar, samt producera ett gemensamt medelvärde. Därför valde vi att slå ihop timmarna på grund- och avancerad nivå till ett genomsnitt.

Vår rapport ”Tomma scheman” är ensam i sitt slag i och med den nya metoden. Vi ser gärna att universitetsadministrationen skapar en rutin för att göra en motsvarande kalkyl på terminsbasis för samtliga kurser och program på lärosätet.

Slutligen vill vi instämma med Tobias Hägerland om att ytterligare medel behöver anslås för att ge lärarna möjlighet att få mer tid tillsammans med sina studenter. För att citera vår rektor: “humaniora och samhällsvetenskap har aldrig varit viktigare än nu”. Det är hög tid att politiker börjar prioritera vår kunskap på riktigt.

 

/Amanda Bjernestedt, ordförande humanistiska  och teologiska studentkåren 

Daniel Kraft, vice ordförande med utbildningsansvar humanistiska och teologiska studentkåren

 

Läs även: ”Vi har fler lärarledda timmar än HTS visar”