Politisk uppdelning bland Lunds studentnationer

- in Nyheter

Lunds nationer är politiskt obundna, men dess medlemmar samlas ofta i nationer där medlemmarna har liknande politiska åsikter. 

Research: Filippa Werner Sellbjer & Nina Morby

Nästan hälften av nationerna har en tydlig politisk profil, där de tre största partierna tillhör samma block. De kallas här för höger- och vänsternationer. Resterande sju nationer har blandade partier i topp och placeras därför i mitten, utan en klar politisk tillhörighet.

Hallands nation

+

Moderaterna är med sina 25 procent det största partiet på Hallands nation, följt av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ delar platsen som minsta partier med 2 procent vardera. Annie Lööf är den populäraste partiledaren med 28 procent förtroende, följt av Ulf Kristersson, 20 procent, och alternativet ”Jag vet inte”, 11 procent.

Resultaten baseras på de 113 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Hallands nations medlemmar är inte strikt tillhörande ett höger- eller vänsterblock utan har en partitopp som är blandad över spektrat. En förklaring är att Sveriges ekonomi ses som en viktig fråga för 14 procent av medlemmarna, vilket är en fråga där både Moderaterna och Socialdemokraterna har ett högt förtroende. Att nationen har en övervikt manliga medlemmar förklarar till viss del Moderaternas höga resultat då manliga Lundastudenter i högre utsträckning röstar på Moderaterna. Vidare är miljö och klimat den viktigaste frågan på nationen vilket sannolikt bidrar till att Centerpartiet och dess partiledare är populär. Många av medlemmarna i Hallands nation läser vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), och för dem är miljö och klimat den viktigaste frågan, vilket delvis förklarar intresset.

Utmärkande: Att utbildning är den viktigaste frågan för  11 procent av medlemmarna, vilket är det näst högsta resultatet bland Lunds nationer.

Kalmar nation

+

Vänsterpartiet dominerar på Kalmar nation med hela 30 procent av rösterna. Socialdemokraterna är näst största partiet med sina 17 procent, och på tredje plats kommer Centerpartiet med 14 procent av rösterna. Minsta partiet är Kristdemokraterna vilka får katastrofala 0,0 procent. Annie Lööf är den populäraste partiledaren (21 procent) följt av Jonas Sjöstedt (20 procent). Hela 16 procent av medlemmarna uppger att de inte vet vilken partiledare de har högst förtroende för, vilket är den högsta procentsatsen bland alla nationer.

Resultaten baseras på de 92 personer som uppger att de är medlemmar i Kalmar nation.

Precis som för många andra nationer är miljö och klimat den viktigaste frågan för nationens medlemmar, vilket kan vara en förklaring till att Centerpartiet är stora. De har ett högt förtroende i miljö- och klimatfrågor på riksplan. I övrigt är integration (15 procent) och invandring (13 procent) viktiga frågor, och om de slås ihop likt miljö och klimat är de tillsammans den viktigaste frågan för medlemmarna. Samtidigt är Sverigedemokraterna (7 procent) små i förhållande till snittet på Lunds universitet, vilket förvånar då partiet har mycket högt förtroende i dessa frågor. Jämställdhet (13 procent) är också en populär fråga, vilket Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har högt förtroende i. Medlemmarna läser i högre grad än andra nationer vid Humanistiska- och teologiska fakulteten. Där är Vänsterpartiet dominerande, vilket kan förklara partiets höga resultat.

Utmärkande: Jimmie Åkesson får lägst förtroende på Kalmar nation bland Lunds nationer. Endast 3 procent anger att de har högst förtroende för honom, att jämföra med 12 procent vid universitetet i stort.

Kristianstads nation

+

Kristianstads nation saknar dominerande partier och har istället en generös spridning bland partierna. Förstaplatsen delas av Vänsterpartiet och Centern vilka båda får 17 procent. Därefter följer tre partier vilka alla fick 12 procent: Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Kristdemokraterna är minst, men de är samtidigt något större här än universitetets snitt. Vad gäller partiledare har Kristianstad nations medlemmar ett mer tydligt resultat: Annie Lööf kammar hem segern med sina 24 procent, följt av Jonas Sjöstedt (19 procent) och Ulf Kristersson (10 procent).

Resultaten baseras på de 96 personer som uppger att de är medlemmar i Kristianstads nation.

Eftersom nationens medlemmar inte har en tydlig politisk profil är det vanskligt att analysera resultatet utifrån politiska prioriteringar. Miljö och klimat dominerar dock som den viktigaste frågan: 22 procent av medlemmarna tycker att det är viktigast, vilket är något över snittet. Integration och sjukvård är också centrala frågor för medlemmarna, men de avviker bara marginellt från universitetet i stort.

Utmärkande: Resultatet har inte några stora avvikelser.

Högernationerna, vilka är Malmö-, Göteborgs-, Lunds- och Helsingkrona nation, följer alla ett liknande mönster för de tre största partierna. I samtliga fall är Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna representerade i toppen men i varierande ordning.

Malmö Nation

+

Malmö nation är precis som ryktet säger en utpräglad högernation. Moderaterna är största partiet på hela 40 procent, vilket är den högsta procentsatsen partiet får i någon nation. Näst störst är Sverigedemokraterna, vilka får 18 procent i undersökningen. Ulf Kristersson (M) har högst förtroende bland partiledarna (34,6 procent) följt av Annie Lööf (20,6 procent) och Jimmie Åkesson (16,2 procent).

Resultaten baseras på de 228 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Att högern har ett starkt stöd på Malmö nation kan delvis förklaras av att Sveriges ekonomi är den viktigaste politiska frågan enligt nationens medlemar. Det är en fråga där Moderaterna är starkt profilerade och har högst förtroende i enligt Novus. Dessutom läser mer än en tredjedel av medlemarna vid Ekonomihögskolan där Moderaterna har ett mycket högt stöd. Utöver Sveriges ekonomi är invandring och integration de viktigaste frågorna för medlemarna, frågor vilka väljarna på riksnivå ger Sverigedemokraterna högst betyg i. Det kan delvis förklara partiets stöd bland medlemmarna. Personer från Malmö nation som svarat på undersökningen är även till övervikt manliga medlemmar, vilka även vid Lunds universitet i högre grad röstar på Sverigedemokraterna.

Utmärkande: Att miljö och klimat är långt mindre viktigt för medlemmar i Malmö nation jämfört med övriga nationer. Endast 5 procent av medlemmarna tycker att det är den viktigaste frågan, jämfört med 19 procent vid universitetet i stort.

Göteborgs nation

+

Göteborgs nation är en av de nationer som har en tydlig högerprofil. De största partiet är Moderaterna, vilka får hela 37 procents stöd, följt av Centerpartiet samt Sverigedemokraterna. Minsta partierna är Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ. Vad gäller förtroende för partiledarna har Annie Lööf högst siffror (32 procent), men även Ulf Kristersson har ett gott resultat (29 procent). Tredje populäraste är Jimmie Åkesson (10 procent), men han får samtidigt lägre förtroende i Göteborgs nation än vid universitetet i stort.

Resultaten baseras på de 153 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Att många av Göteborgs nations medlemmar tänker rösta höger i riksdagsvalet syns på deras prioriteringar av politiska frågor. Integration är viktigare för en större andel medlemmar jämfört med studenterna sammantaget, medan miljö och klimat är mindre prioriterat. Även Sveriges ekonomi liksom lag och ordning är viktigare för medlemmarna, vilka båda är frågor där Moderaterna har högst förtroende.

Utmärkande: Om Annie Lööf skulle flytta till Lund skulle hon nog trivas bäst på Göteborgs nation. Det är nämligen nationen där hon får högst förtroendesiffror. Nästan en tredjedel uppger att de har högst förtroende för henne.

Helsingkrona nation

+

Det största partiet på Helsingkrona nation är Moderaterna följt av Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det gör att även Helsingkrona nation kvalar in som en högernation. De populäraste partiledarna är Annie Lööf (23 procent), Ulf Kristersson (16 procent) samt Jimmie Åkesson (16 procent) och Jonas Sjöstedt (16 procent).

Resultaten baseras på de 397 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Integration och invandring är viktiga frågor för Helsingkronas medlemmar, liksom för Moderaternas och Sverigedemokraternas väljare. Det förklarar delvis varför de partierna är stora på nationen. Vidare är den näst viktigaste frågan på nationen miljö och klimat vilket är en central fråga för Centerpartiets väljare, vilket i sin tur kan förklara deras goda resultat. Dessutom läser hela 51 procent av medlemmarna vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) för vilka miljö- och klimatfrågor i synnerhet är viktiga. Även sjukvård är en prioriterad fråga, och frågan är central för alla partier i toppens väljare.

Utmärkande: Nationen har inga stora avvikelser från universitetet i stort.

Lunds nation

+

Även Lunds nation definieras som en högernation då de tre största partierna tillhör högerblocket. Moderaterna är största partiet följt av Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Annie Lööf (24 procent) har högst förtroende även på Lunds nation, följt av Ulf Kristersson (20 procent) och Jimmie Åkesson (15 procent).

Resultaten baseras på de 285 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Precis som på många andra nationer där högerblocket är dominerande är invandring och integration frågor som medlemmarna tycker är viktiga. På riksplan tycker både Sverigedemokraternas och Moderaternas väljare att det är den viktigaste frågan, vilket kan förklara deras höga stöd (notera att Novus behandlar invandring och integration som en fråga). Miljö och klimat och sjukvård är också viktiga frågor, vilket passar väl in på Centerpartiets väljarbas.

Utmärkande: Jan Björklund får underkänt med sina förtroendesiffror på 1 procent, trots att högern går bra i nationen i övrigt.

Vänsternationerna, vilka enligt definitionen är Blekingska nationen och Wermlands nation, är också relativt lika, men de varierar i stället mellan fyra partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

Wermlands nation

+

Wermlands nations största parti är Vänsterpartiet följt Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Resultatet är det högsta Feministiskt initiativ får bland nationerna, och tre gånger så högt som universitetets snitt. Liberalerna får katastrofala 0,0 procent och blir därmed nationens minsta parti. Jonas Sjöstedt (29 procent) dominerar som populäraste partiledaren, och trots den vänsterorienterade trion i topp kammar Annie Lööf (15 procent) hem andra plats, följt av alternativet ”Jag vet inte” (12 procent).

Resultaten baseras på de 114 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Wermlands nation har ingen offentlig politisk hållning, men agerar likväl politiskt. I juni 2017 valde styrelsen att nationen skulle sälja av sina tillgångar med kopplingar till fossilindustrin. Nationen är dessutom kravmärkt och har återkommande evenemang med miljö och/eller klimatfokus. Studenter som prioriterar miljö och klimat lär därför i högre utsträckning söka sig till nationen, där  40 procent av medlemmarna tycker att det är den viktigaste frågan. Miljöpartiet är det enda av topp tre-trion som har goda förtroendesiffror i frågan på riksnivå. I övrigt har nationen en övervikt kvinnliga medlemmar och studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, vilka i högre utsträckning prioriterar miljö och klimatfrågor i vår undersökning.

Utmärkande: 0 procent av medlemmarna tycker att försvar är den viktigaste frågan.

Blekingska nationen

+

Blekingska nations topp tre tillhör alla vänsterblocket. Ettan, Vänsterpartiet, fick 35 procent av medlemmarnas röster. På andra plats kommer Socialdemokraterna med 14 procent, och på tredje plats kommer Miljöpartiet med 13 procent av rösterna. Minsta partiet är Liberalerna med 2 procent röster. Jonas Sjöstedt utklassar de andra partiledarna med 32 procent förtroende, vilket även är högt i förhållande till andra nationer. Därefter kommer Annie Lööf med 16 procent och Jimmie Åkesson med 10 procent.

Resultaten baseras på de 120 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Miljöpartiets höga stöd samt Annie Lööfs höga förtroende kan vara kopplat till att miljö- och klimat är den viktigaste frågan för 32 procent av nationens medlemmar. Centerpartiet brukar kallas ”alliansens gröna röst” och Miljöpartiet har satsat stort på klimatfrågan i höstens valkampanj. Vidare är jämställdhet den näst viktigaste frågan vilket är en fråga där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har högt förtroende enligt Novus.

Utmärkande: Att Blekingska nation har den högsta andelen medlemmar som vet vilken partiledare de har högst förtroende för. Endast 5 procent har valt alternativet ”Jag vet inte”.

Ylva Lidin, Ordförande för Kuratorskollegiet (KK), som är ett samarbetsorgan för Lunds nationer, är inte förvånad över resultatet, trots att nationerna ska vara politiskt obundna för att få tillhöra Studentlund. Hon ser inget problem med att vissa nationer har en överrepresentation av medlemmar med samma politiska åsikter.

– För det första är det viktigt att skilja på nation och medlemmar. Det står ingenting i våra stadgar om vad folk får och inte får ha för politiska värderingar, utan det viktiga är att nationerna själva är politiskt obundna. Det betyder att politiska evenemang och dylikt inte förs på nationerna, men varje enskild medlem har rätt till sin politiska åsikt, säger Ylva Lidin.

Hon understryker att det inte hör till Kuratorskollegiets uppgifter att blanda sig i av vilka anledningar studenter söker sig till olika nationer.

– Nationsvalet är ett frivilligt val och därmed är det inte någonting som vi kan styra över. Om vissa nationer har en medlemsbas som lutar åt ett håll betyder inte det att det är någonting som är befäst i nationen, utan det kan ju mycket väl ändras året efter, säger hon.

Sydskånska nationen

+

Vänsterpartiet är med sina 41 procent det dominerande partiet på Sydskånska nationen. Endast Smålands nation ger det ett högre procentsats, vilket är föga förvånande då nationen har en socialistisk hållning. Jonas Sjöstedt är den partiledare som har högst förtroendesiffror: 35 procent uppger att de har högst förtroende för honom. Miljöpartiet och Centerpartiet är också stora partier, även om Centerpartiet är något mindre här jämfört med Lunds studenters snitt. Kristdemokraterna är det minsta partiet, men de får samtidigt låga siffror på alla nationer. Annie Lööf har efter Jonas Sjöstedt näst högst förtroende (15 procent) följt av alternativet ”Ingen” (14 procent).

Resultaten baseras på de 229 personer som uppgav att de är medlemmar i Sydskånska nationen.

Att Miljöpartiet och Centerpartiet är stora i Sydskånska nationen kan förstås genom att titta på nationens mest angelägna fråga: miljö och klimat. Både Miljöpartiet och Centerpartiet har ett högt förtroende i frågan. I övrigt är integration, jämställdhet och sjukvård stora frågor, men dessa är viktiga även för Lundastudenterna i stort.

Utmärkande: Att Miljöpartiet blev näst största partiet i nationen, med nästan dubbelt så högt stöd jämfört med Lunds studenters snitt. Med katastrofala siffror inför valet torde det vara skönt för Fridolin och Lövin med högt stöd hos sydskåningarna.

Västgöta nation

+

Det största partiet på Västgöta nation är Moderaterna följt av Centerpartiet och Vänsterpartiet, vilket visar på en politiskt blandad medlemsskara. Annie Lööf har högst förtroendesiffror på nationen med sina 30 procent, Ulf Kristersson näst högst med 19 procent och Jonas Sjöstedt tredje högst med 14 procent.

Resultaten baseras på de 327 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Integration är viktigare för Västgöta nations medlemmar än för Lundastudenterna i snitt, och slås den ihop med invandring blir det den viktigaste frågan framför miljö och klimat. Trots det har inget av de populäraste partierna på nationen ett högt förtroende nationellt i invandring- och integrationsfrågor. Dessutom har Sverigedemokraterna ett lägre stöd bland nationsmedlemmarna än bland studenterna i Lund i stort, vilka är betrodda när det gäller integration och invandring. Vidare ligger intresset för miljö och klimat helt i linje med snittet på universitetet med 18 procent, samtidigt som Centerpartiet är större bland medlemmarna än vid universitetet i stort. Nationen har så mycket som 46 procent studerande vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) för vilka miljö och klimat är extra viktigt, vilket delvis förklarar intresset för frågan.

Utmärkande: Endast 3 procent av medlemmarna har högst förtroende för statsminister Stefan Löfven. Stefan Löfven tycks således få arbeta hårdare för att öka sitt förtroende bland västgötarna.

Östgöta nation

+

Östgöta nation är en blandad nation med partier i toppen från både höger och vänster. Största partiet är Moderaterna med 24 procent av rösterna, följt av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna delar på sista platsen med sina 3 procent, men de får låga resultat på hela universitetet. Annie Lööf (21 procent), Ulf Kristersson (20 procent) och Jonas Sjöstedt (18 procent) är populära partiledare.

Resultaten baseras på de 133 personer som uppger att de är medlemmar i nationen.

Utbildning är viktigare på Östgöta nation än på någon annan nation. Frågan är viktig bland väljare till alla partierna i toppen, vilket delvis kan förklara deras höga resultat. Det är även den politiska fråga där Socialdemokraterna har ett dominerande förtroende på riksnivå. Den viktigaste frågan för medlemmarna i Östgöta nation är invandring, och behandlas integration och invandring som en fråga dominerar frågan stort (30 procent sammantaget). Därför är det förvånande att Sverigedemokraterna med sina 5 procent får sitt sämsta resultat på just Östgöta nation, då partiet har ett mycket högt stöd i dessa frågor.

Utmärkande: Sverigedemokraterna får sitt sämsta resultat i nationen, trots att medlemmarna tycker att invandring och integration är viktiga frågor.

Smålands nation

+

Vänsterpartiet dominerar som väntat på Smålands nation med 44 procent av rösterna, vilket är partiets bästa resultat. Förvånande är dock att näst största partiet är Sverigedemokraterna. Feministiskt initiativ får sin högsta notering på Smålands nation och kommer på tredje plats. Minsta partierna är Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna vilka alla fick 0 procent. Högst förtroende har Jonas Sjöstedt (44 procent), Jimmie Åkesson (26 procent) och alternativet ”Ingen” (11 procent).

Resultaten baseras på de 55 personer som uppger att de är medlemmar i nationen. Detta är ett svagt underlag, vilket man bör ha i beaktning när man läser analysen.

Att Sverigedemokraterna är näst största partiet på en uttalat socialistisk nation är givetvis ett häpnadsväckande resultat. Med tanke på det svaga statistiska underlaget, där enbart 55 personer som svarat är medlemmar i Smålands nation, är det möjligtvis oseriösa respondenter som skapat ett snedvridet resultat. Viktigaste frågan är invandring, vilket kan vara sammankopplat med Sverigedemokraternas goda resultat, vilkas väljare tycker att invandring är viktigt. I övrigt är jämställdhet och miljö och klimat viktiga frågor på nationen

Utmärkande: Vad är inte utmärkande i detta resultat? Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ får ett extremt bra resultat, medan Miljöpartiet och Liberalerna går katastrofalt dåligt. Att Sverigedemokraterna dessutom blev näst största partiet och att Jimmie Åkesson fick sina högsta förtroendesiffror bland alla nationerna är helt klart förvånande. Samtidigt väcker det frågan om respondenterna svarat felaktigt på undersökningen, eller om nationen inte känner till sina medlemmars egentliga åsikter.

Något som utmärker sig i undersökningen är att Sverigedemokraterna får 36 procent av rösterna på den socialistiska självständiga nationen Smålands nation. Det gör partiet till det näst mest populära bland nationens medlemmar.

Att Sverigedemokraterna skulle vara stora på nationen är dock något som styrelsen betvivlar.

– Vi bedriver självklart ingen åsiktsregistrering och ställer självklart inga krav på våra medlemmar att hysa några specifika åsikter, men det faller på sin egen orimlighet att den enda uttalat antirasistiska studentnationen skulle attrahera personer som samtidigt attraheras av ett parti som i sitt program talar om saker som ”en nedärvd essens hos varje människa”(SDs principprogram 2014, s 8), skriver Smålands styrelse i en skriftlig kommentar till Lundagård.

Även statistikern Pierre Carbonnier vid Lunds universitet, som är rådgivare åt Lundagård i utförandet av undersökningen, tror att det är frågan om felaktiga svar.

– Jag har oerhört svårt att tro att en uttalat socialistisk nation skulle ha Sverigedemokraterna som näst största parti. Då tror jag det är mer sannolikt att respondenterna medvetet har svarat felaktigt, säger han.

Om undersökningen

Undersökningen skickades ut till alla studenter med en registrerad studentmejl via Ladok, vilket är 29 463 personer. Svarsfrekvensen är 3217 personer, vilket är 11 procent. Undersökningen skickades ut den 1 juni och låstes den 11 juni.

Läs mer om undersökningen

Läs mer:

Så röstar Lunds studenter

Så röstar studenterna från olika fakulteter