Sämre försäkring för utbytesstudenter: ”En katastrof”

- in Nyheter

I sommar införs nya villkor i Kammarkollegiets försäkring för utbytesstudenter. Försäkringen kommer inte längre att gälla i länder dit UD avråder från resor.

Under våren 2020, när epidemi plötsligt övergick i pandemi, spreds en stor oro bland utbytesstudenter världen över. Vissa valde att stanna kvar utomlands, vilket i flera fall har inneburit en strikt åtstramad rörelsefrihet i studielandet. De allra flesta återvände hem, utan några garantier för att de svenska lärosätena kunde erbjuda nya kurser.

Kammarkollegiet, den statliga myndighet som fungerar som universitetens försäkringsbolag, tillhandahåller gratis sjuk-, olycksfalls- och egendomsförsäkring för Lunds universitets (LU) utbytesstudenter. Men myndigheten har dragit lärdom av den dramatiska våren. Den 1 juli 2021 träder nya villkor i kraft, vilka innebär att utbytesstudenter som befinner sig i länder dit Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor kommer att stå utan försäkringsskydd.

Ella Sjöbeck, Lunds universitets studentkårers (Lus) vice ordförande riktar kritik mot de nya villkoren.

– Det hade varit en katastrof för internationalisering och för studenternas trygghet om de här villkoren faktiskt blir verklighet. Studenterna skulle i så fall hamna i en väldigt utsatt situation, där de tvingas välja mellan internationell erfarenhet eller trygghet i vardagen.

– I praktiken innebär det att studenterna antingen måste välja att stanna kvar utomlands och fullfölja sina studier utan försäkringsskydd, eller åka hem och riskera sin försörjning eftersom man inte kan ta de poäng man har beviljats CSN för, säger hon.

Alternativet att som utbytesstudent komplettera med en extra reseförsäkring via sin hemförsäkring tycker hon inte borde vara nödvändigt.

– Det grundskydd som finns i Kammarkollegiets försäkring måste erbjuda ett adekvat skydd, så att man är trygg under hela sin utlandsvistelse – oavsett land. Annars tycker vi inte att försäkringen är värdig våra universitet och högskolor.

Under pandemin är det omöjligt att förutse vilka länder UD kommer avråda från resor, vilket kan innebära att många studenter helt avstår från att genomföra utbytesstudier. Något som Ella Sjöbeck menar hade varit mycket olyckligt. Samtidigt ser hon en risk för att de nya försäkringsvillkoren kan inverka negativt på vilka internationella universitet som svenska studenter kan ansöka till.

– Mottagande universitet i utlandet ställer ofta höga krav på att studenterna har ett fullgott försäkringsskydd, och med den här ändringen finns det en risk att universiteten underkänner Kammarkollegiets försäkring och därför väljer att inte ta emot våra studenter.

Lus ställningstagande får gensvar från Externa relationer, LUs avdelning för internationalisering och studentmobilitet. I ett remissvar till Kammarkollegiet, undertecknat av före detta rektor Torbjörn von Schantz, skriver man att förslaget innebär flera försämringar av studenternas försäkringsskydd.

Man menar bland annat att de nya villkoren försvårar universitetets internationaliseringsarbete samt medför risker att vissa partneruniversitet inte längre anser att försäkringen är fullgod. Studenter som ännu inte rest riskerar dessutom att förlora hyresdepositioner samt att ha betalt för språktest, visum, vaccinationer med mera i onödan.

Ytterligare anser man att de nya villkoren leder till ett ökat ekonomiskt risktagande för studenterna, vilket riskerar leda till att endast studenter från en ekonomiskt fördelaktig bakgrund vågar satsa på utbytesstudier framöver.

”I praktiken innebär förändringen av villkoren att studenternas möjlighet att åka ut inte längre beror på UDs bedömning av säkerhetsläget i värdlandet, utan på Kammarkollegiets vilja att försäkra studenten.”

Erland Törngren, enhetschef på Kammarkollegiets försäkringsavdelning, menar att de nya villkoren är framtagna av omtanke för studenternas bästa.

– Vi har tagit hem åtskilliga studenter som drabbades under förra året. Och det är för att undvika samma situation igen som vi genomför den här förändringen.

Under ett normalt år hade de nya försäkringsvillkoren inte inneburit några större förändringar för studenterna, menar Erland Törngren.

– Om vi skulle haft det här villkoret under sommaren 2019, så hade det medfört ett undantag för väldigt få länder i världen. Det gäller främst länder där det pågår inbördeskrig eller svältkatastrofer, där jag inte tror att man hade tänkt sig att bedriva utbytesstudier i normalt fall. Han fortsätter:

– Pågar pandemin i full kraft även i juli 2021, ja då får det stor effekt för studenterna. Och det är också det som vi har tänkt. Vi vill inte att man ska behöva uppleva den här extrema situationen igen, och vi vill också att man som student tänker på vad man kan göra för att förebygga att hamna i den situationen.

Som student förlorar man dock inte sitt försäkringsskydd omedelbart om UD ändrar sin avrådan.

– Det finns en 30-dagarsbuffert då försäkringen fortfarande gäller, och då tror vi att de flesta terminer hinner avslutas.

Kammarkollegiet är medvetna om att de nya villkoren kan påverka studenternas försörjning.

– Vi förstår att det kan vara problematiskt för studenterna att ställa om. Jag tror att universitetsvärlden behöver hjälpa oss med en sådan omställning, som de gjorde i våras. Man behöver en plan b för sina studier ifall man inte kan fullfölja dem.

Enligt Erland Törngren har man redan mottagit kritik från flera universitet.

– Vi har fått många synpunkter på de nya villkoren. Det är flera som har uttryckt att de tycker att det är en dålig idé från vår sida att göra denna förändring.